Nielsmaakt logo

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NIELSMAAKT

 

Oktober 2016

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle verkoop, levering en consignatie van producten, uitgevoerd resp. verricht door NIELSMAAKT, Hoogoorddreef 2, 1102 CP Amsterdam. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 10 oktober 2016, onder nummer 59572043. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek ter beschikking gesteld.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien schriftelijk overeengekomen.

1.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4. Met de opdrachtgever wordt gelijkgesteld een door de opdrachtgever aangewezen derde die materiaal aanlevert voor een projectopdracht of met de opdracht verbandhoudende deelopdrachten uitvoert.

1.5. Onder consignatie wordt verstaan door NIELSMAAKT aan de opdrachtgever of (aspirant-)koper in bewaring gegeven producten.

1.6 Onder opdracht wordt verstaan overeenkomst die betreft een order voor maatwerkproducten of een maatwerkproject.

1.7 Onder bestelling wordt verstaan een overeenkomst die betreft een order voor niet-maatwerk producten.

 

Artikel 2 Offertes

2.1. Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan. Zij zijn gebaseerd op bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2. Bij samengestelde prijsopgaven geldt de aangeboden prijs alleen voor het geheel. Er bestaat geen verplichting tot uitvoering/levering van een deel van de opdracht/goederen tegen de voor dat deel in de offerte opgenomen prijs.

 

Artikel 3 Totstandkoming opdracht/bestelling

3.1. De opdracht komt tot stand na deugdelijke ondertekening van de door NIELSMAAKT verstrekte opdrachtbevestiging door of namens de opdrachtgever, en/ of schriftelijke acceptatie door NIELSMAAKT.

3.2  De bestelling komt tot stand door schriftelijke acceptatie door NIELSMAAKT van het door de besteller geretourneerde ingevulde bestelformulier.

3.3. NIELSMAAKT is gerechtigd, zonder overleg of toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

 

Artikel 4 Annulering opdracht of bestelling door opdrachtgever/besteller

4.1  Annulering van een opdracht of wijziging daarvan is alleen mogelijk tegen vergoeding van de ten behoeve van die opdracht redelijkerwijs reeds gemaakte kosten, waaronder mede worden begrepen de offertekosten, kosten van voorbereiding, uitbesteding aan derden, bestellingen, transport- en reiskosten en dergelijke. Die kosten mogen in mindering worden gebracht op de reeds ontvangen voorschotten op de betaling als bedoeld in art. 5.

4.2. Annulering van bestellingen is slechts mogelijk voorzover voor de uitvoering daarvan, daaronder mede begrepen het bestellen van materialen, nog geen kosten zijn gemaakt.

 

Artikel 5 Betaling en gevolgen niet-tijdige betaling

5.1. Bij totstandkoming van de opdracht is de opdrachtgever een voorschot van 40% van het orderbedrag verschuldigd; vóór aflevering wederom 40% van het orderbedrag; en het restant, inclusief eventuele meerwerk kosten, bij oplevering/aflevering van de producten, of anders als dat in de offerte overeengekomen is.

5.2. Bij bestellingen dient 50% van de koopsom te worden voldaan bij de totstandkoming van de bestelling en het restant bij aflevering van de producten.

5.3. Alle betalingen verschuldigd conform art. 5.1 en 5.2 dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van de factuur die betrekking heeft op de verschuldigde (deel)betaling, of anders als dat in de offerte overeengekomen is.

5.4. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking. Het indienen van een reclame geeft geen recht tot opschorting van de betaling.

5.5. Bij niet-tijdige betaling heeft NIELSMAAKT het recht de uitvoering van de opdracht stop te zetten of de uitvoering van de bestelling aan te houden totdat de betaling is ontvangen. Indien, na ingebrekestelling, nog steeds geen betaling van de verschuldigde bedragen is ontvangen, is NIELSMAAKT gerechtigd de opdracht of bestelling te annuleren, in welk geval de opdrachtgever c.q. de besteller niettemin gehouden blijft de reeds gemaakte kosten en vertragingsrente als bedoeld in art.4  en 5.6 te voldoen, alsook de schade te vergoeden die NIELSMAAKT lijdt als gevolg van de annulering, waartoe mede behoort de door NIELSMAAKT gederfde winst.

5.6. Bij niet-tijdige betaling is NIELSMAAKT gerechtigd de opdrachtgever dan wel de besteller zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen over de dan verschuldigde onbetaalde bedragen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die voor NIELSMAAKT voortvloeien uit de niet-nakoming van de in dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen komen voor rekening van de betrokken opdrachtgever c.q. besteller. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het totale orderbedrag.

 

Artikel 6 Prijsaanpassingen

6.1. NIELSMAAKT is gerechtigd prijsstijgingen van materialen, of van door derden geleverde producten, halffabrikaten of diensten die zich voordoen na het totstandkomen van de order, door te berekenen aan de opdrachtgever of besteller en de geoffreerde prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.2. Indien een opdracht of bestelling als spoedgeval moet worden behandeld, d.w.z. sneller dan binnen de gebruikelijke uitvoerings- dan wel levertijd moet worden uitgevoerd, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/ besteller.

6.3. Indien als gevolg van overmacht of door een andere oorzaak de uitvoering van de opdracht of de bestelling wordt gewijzigd, komen de extra kosten van die wijziging voor rekening van de opdrachtgever/besteller.

6.4. Indien als gevolg van overmacht of door een andere oorzaak de bestelling slechts gedeeltelijk is uitgevoerd is NIELSMAAKT gerechtigd betaling van het uitgevoerde gedeelte te vorderen, naast vergoeding van de in verband met de opdracht of bestelling reeds gemaakte kosten.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle in opdracht of op bestelling geleverde producten en materialen blijven eigendom van NIELSMAAKT, ook wanneer zij zich bij derden bevinden, totdat zij volledig zijn betaald.

7.2. NIELSMAAKT heeft bovendien het recht geleverde maar nog niet betaalde producten die zich bij derden bevinden als zijn eigendom op te vorderen en weg te (doen) halen.

7.3. NIELSMAAKT heeft daarnaast het recht nog niet geleverde producten onder zich te houden totdat alle verschuldigde achterstallige betalingen zijn verricht.

 

Artikel 8 Reclames

8.1. Reclames met betrekking tot de geleverde producten of uitgevoerde opdrachten worden alleen in behandeling genomen wanneer zij schriftelijk zijn gemeld binnen 30 dagen na aflevering resp. oplevering. Van een gebrek is sprake wanneer een geleverd product niet voldoet aan de in de offerte/het bestelformulier omschreven specificaties.

8.2. Geconstateerde gebreken bij een deel van de geleverde producten kan geen reden zijn voor weigering van alle tot de order behorende producten.

8.3. Indien een reclame terecht is ingediend zal NIELSMAAKT zich inspannen zo spoedig mogelijk het geconstateerde mankement te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is kan zij, te harer keuze, een vergelijkbaar nieuw product leveren dan wel de overeenkomst ontbinden onder terugbetaling, al naar gelang de omvang van het geconstateerde gebrek, van een gedeelte tot maximaal het geheel van de door de koper of opdrachtgever betaalde prijs. De opdrachtgever/besteller heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding.

8.4 Geen reclames kunnen worden ingediend voor gebreken geconstateerd nadat de afgeleverde producten in gebruik zijn genomen, bewerkt of verwerkt zijn dan wel aan derden zijn doorgeleverd.

 

Artikel 9 Levertijden

De door NIELSMAAKT geleverde producten en diensten komen op ambachtelijke wijze tot stand en de productie en uitvoering is deels afhankelijk van beperkt beschikbare natuurlijke materialen. Hoewel NIELSMAAKT het uiterste zal doen om de overeengekomen levertijden na te komen, zijn deze niet strikt bindend. Zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade (inclusief vermogens- of gevolgschade), ontstaan als gevolg van vertraging in de uitvoering van een opdracht of aflevering van bestelde producten. NIELSMAAKT zal de opdrachtgever of besteller zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vertragingen.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid waardoor uitvoering van een opdracht of bestelling voor NIELSMAAKT - buiten zijn toedoen of verantwoordelijkheid - redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wel voor hem onredelijk hoge extra kosten meebrengt. Als overmacht geldt in ieder geval: ongeval, ziekte, opzet of nalatigheid van personeel of toeleveranciers, niet-beschikbaarheid van materialen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door openbare nutsbedrijven, transportproblemen, overheidsmaatregelen, brand of andere bedrijfsstoringen bij NIELSMAAKT of zijn toeleveranciers.

10.2. Indien een opdracht of bestelling als gevolg van overmacht niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal NIELSMAAKT de opdrachtgever of besteller zo spoedig mogelijk berichten en overleg plegen over mogelijke wijziging in de uitvoering van de opdracht of bestelling.

10.3. Indien geen wijziging als bedoeld in art. 10.2 wordt overeengekomen heeft NIELSMAAKT in geval van overmacht het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever of besteller geheel of voor het nog niet uitgevoerde of niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Artikel 11 Uitsluiting aansprakelijkheid

11.1. Hout is een natuurlijk materiaal. Kleur, tint, structuur van de geleverde producten kunnen daarom afwijken van de beschikbaar gestelde monsters, voorbeelden, modellen e.d.

Het is daarnaast een algemeen bekend feit dat hout gevoelig is voor wisseling in temperatuur en vochtigheid en kan worden beschadigd door het gebruik van harde voorwerpen, zuren en andere scherpe stoffen, schuurmiddelen e.d. NIELSMAAKT kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afwijkingen in kleur, tint of structuur binnen een bepaalde houtsoort. Zij sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade, vermogens- en gevolgschade inbegrepen, die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het geleverde product.

11.2. NIELSMAAKT sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade, inclusief vermogens- en gevolgschade, die het gevolg is van beschadiging van hem toevertrouwde materialen of (half)producten, dan wel van de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd en die is ontstaan bij de in uitvoering van die opdracht verrichte werkzaamheden of bij de bewerking of verwerking van die materialen of (half)producten als gevolg van een ondeugdelijke staat van die materialen, (half)producten of locatie, dan wel van ondeugdelijke gebruiksinstructies.

11.3. NIELSMAAKT sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade (inclusief vermogens- en gevolgschade) die het gevolg is van het uitvoeren van instructies van de opdrachtgever of van een derde handelend voor of namens de opdrachtgever.

 

Artikel 12 Bijzondere bepalingen - Consignatie

12.1. In consignatie gegeven producten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor demonstratie- of showcase doeleinden, ter bevordering van de verkoop van deze producten. Zij blijven tijdens de consignatieperiode eigendom van NIELSMAAKT.

12.2. De consignatie kan over en weer te allen tijde worden beëindigd door opzegging. In geval van beëindiging dienen de geconsigneerde producten op de door NIELSMAAKT voorgeschreven termijn in onbeschadigde staat aan NIELSMAAKT te worden geretourneerd of afgegeven.

12.3. Indien in consignatie gegeven producten tijdens de consignatie periode zijn beschadigd is de consignatienemer, ter keuze van NIELSMAAKT, verplicht de schade te vergoeden dan wel het beschadigde product te kopen tegen de alsdan geldende inkoop-nieuwprijs.

 

Artikel 13 Auteursrecht

13.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door NIELSMAAKT vervaardigde schetsen, ontwerpen, tekeningen, presentaties, modellen e.d. door anderen te doen gebruiken, tenzij NIELSMAAKT daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

13.2 Aan de instemming kan NIELSMAAKT voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een geldelijke vergoeding, onverminderd de kosten die in het kader van de offerte zijn gemaakt.

 

Artikel 14 Garantie

14.1 NIELSMAAKT verleent een garantie van 2 jaar op materiaal- en constructiefouten van de door hem geleverde producten.

14.2 In het geval van een defect zal NIELSMAAKT binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hieromtrent zorgdragen voor vervanging of herstel.

14.3 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik of wanneer wijzigingen zijn aangebracht of getracht aan te brengen aan de geleverde producten.

14.4 Uitgezonderd van deze garantie zijn (keuken)apparatuur e.d. Hiervoor geldt de normale garantie van de leverancier.

14.5 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens NIELSMAAKT heeft voldaan.

 

Slotbepaling

Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.